Retouraanvraag

BEDENKTIJD EN HERROEPINGSRECHT

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de klant het recht de geleverde producten binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn vangt aan op het moment dat alle bestelde producten geleverd zijn.
2. Tijdens de bedenktijd is de klant verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan BoFloor bv. Dit kan telefonisch of per voorkeur per e-mail [email protected]
4. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
5. Indien de klant na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan BoFloor bv heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6. Wanneer een klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan BoFloor bv retourneren. In het geval dat de producten gebruikt zijn, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het herroepingsrecht.
7. BoFloor bv draagt er zorg voor dat binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald.
8. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.
9. Producten dienen te worden teruggezonden naar:
BOFLOOR BV
HAVIKWEG 17
6374 AZ LANDGRAAF

10. Het herroepingsrecht, zoals omschreven in dit artikel, geldt niet voor:
• Producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
• Een gedeelte van de volledige bestelling.